Zamówienia Publiczne

Nasza oferta w zakresie zamówień publicznych

Podmiotom, które zobowiązane są stosować przy wyborze ubezpieczyciela Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oferujemy kompleksową obsługę:

  1. Przygotowanie planu ochrony wraz z szacowaniem wartości zamówienia.
  2. Przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego specyfikę Zamawiającego oraz kryteria wyboru ofert.
  3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie trwania procedury.
  4. Udział naszego przedstawiciela w komisji przetargowej w charakterze biegłego.
  5. Na życzenie klientów przeprowadzmy postępowanie jako pełnomocnik zamawiajacego.

Pełna obsługa wszystkich ubezpieczeń przez cały okres trwania umowy.

Od 2002 roku przeprowadziliśmy ponad 120 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. Państwowych Uczelni Wyższych;
  2. Jednostek samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski, Urzędy Miast i Gmin, Gminne spółki prawa handlowego;
  3. Jednostek służby zdrowia: szpitale, szpitale uzdrowiskowe;
  4. Innych jednostek zobligowanych do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych.


Posiadamy również duże doświadczenie w przeprowadzaniu procedury przetargowej w ubezpieczeniach na życie– oferujemy kompleksową obsługę całego procesu: od uzgodnienia z reprezentacją pracowników oczekiwanego zakresu ochrony, przygotowanie SIWZ, po późniejszą obsługę i wykonanie umowy.

Nasze usługi brokerskie w w/w zakresie są dla zamawiającego bezpłatne. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.