Likwidacja szkód

Nasz oferta w zakresie likwidacji szkód

Od 2002 roku, nasza Kancelaria w ramach asyst szkodowych lub bezpośredniego nadzoru nad szkodami i roszczeniami cywilno prawnymi likwidowała szkody na kwotę przekraczającą 41 000 000 PLN.

Przeszkolony zespół pracowników naszej kancelarii zapewnia naszym Klientom wszechstronną pomoc i nadzór nad całym procesem likwidacji szkód.

Oferujemy pomoc w likwidacji szkód majątkowych oraz roszczeń cywilno prawnych z dniem podpisania zlecenia brokerskiego również dla wszystkich umów ubezpieczenia, które nie były zawierane za pośrednictwem naszej Kancelarii.

 1. Sprawdzenie zakresu pokrycia ochroną szkody zgłoszonej przez Klienta;
 2. Koordynacja działań podjętych na podstawie art. 826 KC;
 3. Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela;
 4. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody;
 5. Sporządzenie rachunku strat i przesłanie go do Ubezpieczyciela;
 6. Składanie odwołań w imieniu Klienta do Ubezpieczyciela w przypadku ograniczenia wypłaconego odszkodowania lub jego odmowy.

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 1. Sprawdzenie zakresu pokrycia ochroną szkody zgłoszonej przez Poszkodowanego;
 2. Koordynacja działań mających na celu zmniejszenie szkody;
 3. Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela;
 4. Wystosowanie do Poszkodowanego informacji o zgłoszeniu roszczenia do Ubezpieczyciela wraz z podaniem informacji o posiadanym przez Klienta ubezpieczeniu OC oraz prośba o przedstawienie przez poszkodowanego dowodów sprawie, w zależności od podstawy roszczenia: OC deliktowa lub OC kontraktowa;

 5. W przypadku roszczeń:

  1. Nadzór nad przygotowaniem przez Klienta dokumentów mających na celu określenie stopnia winy za zaistniałe zdarzenie (całkowite uznanie roszczenia, uznanie częściowe, odrzucenie roszczenia jako bezzasadnego wraz z oceną dokumentacji przygotowanej przez biegłych – gdy istnieje konieczność ich powołania) lub dokumentów mające na celu wykazanie wartości szkody gdy została ona pokryta przez sprawcę (naszego Klienta) bez wcześniejszej konsultacji z Ubezpieczycielem (przeprowadzenie całego postępowania dowodowego w sprawie);
  2. Składanie odwołań w imieniu Klienta do Ubezpieczyciela w przypadku prób wykazania braku odpowiedzialności lub niesłusznego ograniczenia uznania roszczenie poszkodowanego.


  3. Nasze statystyki likwidacji szkód

   Największa szkody: pożarowa – 5 890 000 PLN

   Kradzieżowa – 340 0000 PLN

   Z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 589 000 PLN

   Z ubezpieczenia maszyn od awarii technicznych – 977 000 PLN

   Powodziowa – 1 890 000 PLN

   W transporcie międzynarodowym – 1 859 000 PLN

   Z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń – 2 137 000 PLN


   Najwyższe roszczenie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kierowane wobec gminy – 680 000 PLN, kierowane wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - 2 931 000 PLN.