Likwidacja szkód

Nasz oferta w zakresie likwidacji szkód

Od 2002 roku, nasza Kancelaria w ramach asyst szkodowych lub bezpośredniego nadzoru nad szkodami i roszczeniami cywilno prawnymi likwidowała szkody na kwotę przekraczającą 45 000 000 PLN.

Zapewniamy naszym Klientom wszechstronną pomoc i nadzór nad całym procesem likwidacji szkód.

Oferujemy pomoc w likwidacji szkód majątkowych oraz roszczeń cywilno prawnych z dniem podpisania zlecenia brokerskiego również dla wszystkich umów ubezpieczenia, które nie były zawierane za pośrednictwem naszej Kancelarii.

 1. Sprawdzenie zakresu pokrycia ochroną szkody zgłoszonej przez Klienta
 2. Koordynacja działań podjętych na podstawie art. 826 KC
 3. Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela
 4. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody
 5. Sporządzenie rachunku strat i przesłanie go do Ubezpieczyciela
 6. Składanie odwołań w imieniu Klienta do Ubezpieczyciela w przypadku ograniczenia wypłaconego odszkodowania lub jego odmowy.

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 1. Sprawdzenie zakresu pokrycia ochroną szkody zgłoszonej przez Poszkodowanego
 2. Koordynacja działań mających na celu zmniejszenie szkody
 3. Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela
 4. Wystosowanie do Poszkodowanego informacji o zgłoszeniu roszczenia do Ubezpieczyciela wraz z podaniem informacji o posiadanym przez Klienta ubezpieczeniu OC oraz prośba o przedstawienie przez poszkodowanego dowodów sprawie, w zależności od podstawy roszczenia: OC deliktowa lub OC kontraktowa.

 5. W przypadku roszczeń:

  1. Nadzór nad przygotowaniem przez Klienta dokumentów mających na celu określenie odpowiedzialności za powstałą szkodę
  2. Składanie odwołań w imieniu Klienta do Ubezpieczyciela w przypadku prób wykazania braku odpowiedzialności lub niesłusznego ograniczenia uznania roszczenie poszkodowanego.


  3. Największe zlikwidowane przez nas szkody naszych klientów

   Największa szkody: pożarowa – 5 890 000 PLN

   Kradzieżowa – 340 0000 PLN

   Z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - 589 000 PLN + 68 000 z ubezpieczenia baz danych i kosztów dodatkowych

   Z ubezpieczenia maszyn od awarii technicznych – 977 000 PLN

   Powodziowa – 1 890 000 PLN

   W transporcie międzynarodowym – 1 859 000 PLN


   Najwyższe roszczenie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kierowane wobec gminy – 680 000 PLN, kierowane wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - 2 931 000 PLN, z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń – 2 137 000 PLN.